Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs dla osób które chcą uzyskać tytuł ratownika na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

 

Czas kursu 66 godziny (25 wykłady: 41 ćwiczenia) -6 dni, 7 dnia egzamina
 
Termin kursu do uzgodnienia dla grup zorganizowanych
Cena zależy od miejsca realizacji kursu i ilości uczestników
 
Celem kursu jest: uzyskanie tytułu ratownika
 
Kwalifikowana pierwsza pomoc to czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 
 W kursie może uczestniczyć osoba:
 • Posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 
 • Zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek; 
 • Której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 
Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje:
 
 • Resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego; 
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran; 
 • Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć; 
 • Ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem; 
 • Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
 • Stosowanie tlenoterapii biernej; 
 • Ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
 • Wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 
 • Prowadzenie wstępnej segregacji medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 2.
 
 
Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
 
Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 
 • Odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu
 • Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu. 
 
Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. 
Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie. 
 
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się zzestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję, spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.
 
Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych zawartych w karcie testowej. 
Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego. 
 
Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:
 
Dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 
Resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie.
Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie nabycia tytułu ratownika. 
Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. 
 
Zapraszamy na kursy organizowane w naszym ośrodku.
Zastrzegamy sobie prawo do odwołania kursu w przypadku braku wymaganej liczby potwierdzonych zgłoszeń.
 
Date Views

Ogólnopolskiego Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa
ul. os. Złotej Jesieni 2, 31-826 Kraków, tel. 0126814816

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej Polska Rada Resuscytacji

Projekt i wykonanie: Usługi Informatyczne Michał Grządziel